TIỀN HỘI NGHỊ/ PRE – CONGRESS – 22/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG 
Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Văn Khoa
Chairman: Assoc.Prof. Pham Van Khoa, DDS, PhD
8.30 – 17.00

Viết lại câu chuyện – Điều trị nội nha lại
Endodontic Retreatment: Rewriting the history

Assoc.Prof. Jeeraphat Jantarat, DDS, PhD

PGS.TS. Jeeraphat Jantarat CV
 Le Hong Van, DDS, PhD

TS.BS. Lê Hồng Vân CV

Xem thêm

Chương Trình Tiền Hội Nghị HAIDEC 2024

Chủ đề: Viêt lại câu chuyện – Điều Trị Nội Nha Lại
Topic: Endodontic Retreatment: Rewriting the history
Thời gian: 22/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
08:30 – 09:00Đón khách
Welcome Guest
09:00 – 09:15Khai mạc
Opening
09:15 – 10:30Báo cáo: Viết lại câu chuyện – Điều Trị Nội Nha Lại
Lecture: Endodontic Retreatment – Rewriting the history
PGS.BS. Jeeraphat JantaratCV
Chuyển ngữ: TS.BS. Lê Hồng Vân
Giải lao/ Break (10:30 – 10:45)
10:45 – 12:00Báo cáo: Điều trị nội nha lại hay Cấy ghép Implant: Lựa chọn ca lâm sàng và giải pháp
Lecture: Endodontic Retreatment vs Implant – Clinical case selection & solution
TS. BS. Lê Hồng VânCV
Giải lao/ Break (12:00 – 13:00)
13:00 – 15:00Thực hành: Loại bỏ Gutta-Percha trong Điều trị Nội Nha Lại
Workshop: How to remove Gutta-Percha
PGS.BS. Jeeraphat JantaratCV
Chuyển ngữ: TS. BS. Lê Hồng VânCV
15:00 – 16:30Thực hành: Làm sạch và Trám bít ống tủy trong Điều Trị Nội Nha Lại
Workshop: Canal cleaning & Obturation
16:30 – 16:45Thảo luận
Discussion

Chương Trình Tiền Hội Nghị HAIDEC 2024

Chủ đề: Viêt lại câu chuyện – Điều Trị Nội Nha Lại
Topic: Endodontic Retreatment: Rewriting the history
Thời gian: 22/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
08:30 – 09:00Đón khách
Welcome Guest
09:00 – 09:15Khai mạc
Opening
09:15 – 10:30Báo cáo: Viết lại câu chuyện – Điều Trị Nội Nha Lại
Lecture: Endodontic Retreatment – Rewriting the history
PGS.BS. Jeeraphat JantaratCV
Chuyển ngữ: TS.BS. Lê Hồng Vân
Giải lao/ Break (10:30 – 10:45)
10:45 – 12:00Báo cáo: Điều trị nội nha lại hay Cấy ghép Implant: Lựa chọn ca lâm sàng và giải pháp
Lecture: Endodontic Retreatment vs Implant – Clinical case selection & solution
TS. BS. Lê Hồng VânCV
Giải lao/ Break (12:00 – 13:00)
13:00 – 15:00Thực hành: Loại bỏ Gutta-Percha trong Điều trị Nội Nha Lại
Workshop: How to remove Gutta-Percha
PGS.BS. Jeeraphat JantaratCV
Chuyển ngữ: TS. BS. Lê Hồng VânCV
15:00 – 16:30Thực hành: Làm sạch và Trám bít ống tủy trong Điều Trị Nội Nha Lại
Workshop: Canal cleaning & Obturation
16:30 – 16:45Thảo luận
Discussion

TIỀN HỘI NGHỊ/ PRE – CONGRESS – 22/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
Chủ tọa: TS.BS. Đàm Văn Việt
Chairman: Dam Van Viet, DDS, PhD
8.30 – 17.00

Bí kíp lâm sàng tăng thể tích mô cứng và mô mềm trong cấy ghép implant

Clinical tips to increase hard and soft tissue for dental implant placement

BS. Ming Ko Li

Ming Ko Li, DDS

TIỀN HỘI NGHỊ/ PRE – CONGRESS – 22/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
Chủ tọa: TS.BS. Phạm Thanh Hà
Chairman: Pham Thanh Ha, DDS, PhD
8.30 – 17.00

Can thiệp tối thiểu nâng xoang và tái sinh xương có hướng dẫn

Minimalism in sinus elevation & GBR

GS.TS. Lim Sang Chul
Prof. Lim Sang Chul, DDS, PhD

TS.BS. Nguyễn Khánh Long
Nguyen Khanh Long, DDS, PhD